پیچ و مهره هگز

  • Removing Stripped Galvanized Hex Bolts

    برداشتن پیچ و مهره های شش گوش گالوانیزه صاف

    پیچ های شش گوش برای بستن دو یا چند قطعه به یکدیگر برای تشکیل یک مجموعه استفاده می شود زیرا نمی توان آن را به عنوان یک قطعه تولید کرد یا امکان تعمیر و نگهداری و جداسازی قطعات را فراهم می کند. پیچ های شش گوش بیشتر در کارهای تعمیر و ساخت و ساز استفاده می شود.آنها یک سر شش ضلعی دارند و با نخ های ماشینی برای حمل محکم و خشن همراه هستند.